Algemene Voorwaarden SEO & Website

Artikel 1          Definities

1.1       “Opdrachtgever”: Iedere (rechts)persoon, die met ND-Items Online Media een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten, alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgenamen.

Artikel 2          Toepasselijkheid

2.1       Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten, die betrekking hebben op de door ND-Items Online Media aangeboden diensten.

2.2       De onderhevige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten voor de uitvoering waarvan ND-Items Online Media derden inschakelt.

2.3       Indien een bepaling van de overeenkomst of de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. In dat geval heeft ND-Items Online Media het recht om daarvoor in de plaats te stellen een voor de opdrachtgever niet onredelijke bezwarende bepaling, die de nietige bepaling zo dicht mogelijk benadert.

Artikel 3          Aanbiedingen

3.1       Alle aanbiedingen van ND-Items Online Media zijn vrijblijvend, tenzij – en dan slechts voor zover – door ND Items schriftelijk anders is vermeld. Alle aanbiedingen zijn geldig gedurende één maand, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4          Extra werkzaamheden

4.1       ND-Items Online Media heeft het recht de prijs voor de door haar verleende diensten aan te passen ingeval van wijzigingen in het goedgekeurde voorstel of offerte, onder andere ten aanzien van de opzet, functionaliteit, de invulling, de methode, de omvang, de analyse en/of de rapportering, die in overleg met of op verzoek van de opdrachtgever plaatsvinden.

Artikel 5          Uitvoering

5.1       ND-Items Online Media zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. ND-Items Online Media zal zich inspannen om de werkzaamheden naar behoren te verrichten. ND-Items Online Media kan echter niet garanderen, dat met de werkzaamheden steeds het door opdrachtgever gewenste resultaat bereikt wordt.

5.2       Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan ND-Items Online Media aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, tijdig aan ND-Items  Online  Media worden verstrekt.

Artikel 6          Rapportering

6.1       De rapportering vindt plaats conform contract of offerte. De rapportages geschieden in het Nederlands en volgens de normen van goed vakmanschap. Indien er geen afspraken zijn gemaakt over de rapportering, bepaalt ND-Items Online Media de methode, die hiervoor gebruikt wordt.

Artikel 7          Geheimhouding & Eigendom

7.1       ND-Items Online Media behoudt zich het recht voor de naam van opdrachtgever te gebruiken als zijnde referentie en deze zodanig openbaar te maken.

7.2       De gegevens, die ND-Items Online Media van opdrachtgever ontvangt,  worden vertrouwelijk behandeld. Er zal hier geen (mis)bruik van gemaakt worden door ND-Items Online Media. Met betrekking tot het verwerken van de persoonsgegevens is de Privacy Verklaring van toepassing.

7.3       Alle auteursrechten en overige intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door ND-Items Online Media verleende diensten, rusten bij ND-Items  Online Media. De Opdrachtgever erkent deze rechten en zal zich van iedere inbreuk daarop onthouden.

7.4       Alle door ND-Items Online Media verstrekte stukken zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door opdrachtgever. Deze is niet toegestaan om informatie verkregen van ND-Items Online Media openbaar te maken en/of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook.

7.5       ND-Items Online Media behoudt het recht de voor de uitvoering van de werkzaamheden vergaarde kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 8          Contractsduur en opzegging

8.1       Een overeenkomst is niet tussentijds opzegbaar gedurende het eerste jaar. Vanaf het tweede jaar is het opzegbaar per betalingstermijn.  Dit kan enkel in overleg met ND-Items Online Media.

8.2       ND-Items Online Media heeft daarnaast het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen of te beëindigen indien:

  1. opdrachtgever in staat van faillissement verklaar is, dan wel aan opdrachtgever surseance van betaling is verleend;
  2. opdrachtgever in verzuim is bij de nakoming van haar verplichten uit de overeenkomst.

Artikel 9          Betalingstermijn

9.1       Betalingen dient te geschieden binnen 8 werkdagen na factuurdatum, op een door ND-Items Online Media aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.

9.2       Na het verstrijken van deze fatale betalingstermijn van 8 werkdagen na de factuurdatum is opdrachtgever zonder dat verdere sommatie nodig is in gebreke.

9.3       In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling zullen de vorderingen van ND-Items Online Media en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens ND-Items Online Media onmiddellijk opeisbaar zijn.

Artikel 10        Aansprakelijkheid

10.1     ND-Items Online Media is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade geleden door opdrachtgever of derden / hulppersonen van opdrachtgever.

10.2     Iedere klacht met betrekking tot de uitvoering of het nalaten van de uitvoering van enige opdracht dient door de opdrachtgever bij ND-Items Online Media schriftelijk (via e-mail) te zijn ingediend binnen 30 dagen na het  ontstaan van de schade, op verval van iedere aanspraak.

Artikel 11        Specifieke bepalingen omtrent Zoekmachine Optimalisatie

11.1     Betreffende het product SEO behoudt ND-Items Online Media zich de volgende rechten voor:

ND-Items Online Media zal zich inspannen de opdracht uit naar beste kunnen uit te voeren. Hierbij wordt voor het product gestreefd naar een goede kwalitatieve vermelding in Google. ND-Items Online Media geeft geen garanties voor top 10 posities, maar streeft hier wel naar.

11.2     Bij opzegging van een SEO Contract is de opdrachtgever verplicht om de door ND-Items Online Media geschreven content uiterlijk op de einddatum te  doen verwijderen van de website. In het geval van een onsite campagne, wordt de oude content (niet geoptimaliseerde) tekst terug geplaatst.

Wanneer de content niet tijdig verwijderd is op de website, is ND-Items Online Media genoodzaakt om per kalendermaand de auteursrechten van de teksten te facturen aan opdrachtgever gedurende de periode dat de SEO Campagne live blijft staan, ook na beëindigen van contract. Dit zal zijn op basis van 50% van overeengekomen contractwaarde. Indien er No Cure No Pay of Cadeau zoekwoorden in het contract horen, worden deze meegenomen als betaalde zoekwoord voor de bepaling van het contractwaarde.

Artikel 12        Specifiek bepalingen omtrent websites

12.1     Als een website live gegaan is en er op later moment nog aanpassingen nodig zijn, valt dit onder Content Beheer. Dit dient dan alsnog afgenomen te  worden als aparte dienst.

12.2     Als de homepagina goedgekeurd is, worden er geen wijzigingen meer doorgevoerd met betrekking tot het design zelf. Aanpassingen aan teksten en indeling van pagina’s, buiten de homepagina, kunnen natuurlijk dan nog aangepast geworden gedurende de preview ontwikkelingen.

Artikel 13         Privacy

De Privacy Verklaring van ND-Items Online Media vindt u in een aparte pagina op de website van ND-Items Online Media. Deze is gepubliceerd per 17 mei 2018.

WhatsApp chat